Adatváltozás bejelentés menete

A felhasználó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállt változást a régi és új felhasználó, valamint az elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért a korábbi felhasználó és az új felhasználó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.

Az ügyintézéshez az alábbi nyomtatványok szükségesek

  • ha az új felhasználó magánszemély: a változást igazoló okirat (adásvételi vagy bérleti szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata); résztulajdonos változás esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
  • ha az új felhasználó gazdálkodó szervezet: 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány vagy egyéni vállalkozói igazolványt,
  • ha az új felhasznál�� területi, helyi államigazgatási és önkormányzati közigazgatási szerv: alapító okirat, aláírási címpéldány,
  • társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv,
  • közös képviselő változás esetén: közös képviselő választásról szóló jegyzőkönyv,
  • halálesetnél: halotti anyakönyvi kivonat másolata, jogerős hagyatéki végzés, vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
  • Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor szükséges minden tulajdonos hozzájárulása.

Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést a tulajdonos(ok) hozzájárulása is szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentés elmulasztása esetén a régi és az új tulajdonos a fennálló tartozás megfizetéséért egyetemlegesen felel!

Amennyiben a v��zmérőóra átírását gazdálkodó szervezet kéri, abban az esetben a felhasznált vízmennyiség (vízigény számítás alapján) és a kibocsátott szennyvízmennyiség alapján közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni.

Felszámolt vízmennyiség alapján: 50.000.- Ft/m3/nap
Kibocsátott szennyvízmennyiség alapján: 75.000.- Ft/m3/nap