A késedelmes számlafizetés következményei

A Felhasználó köteles a számlában feltüntetett díjat a fizetési határidőre kifizetni. Ha a Felhasználó a számla összegét annak esedékességekor nem egyenlíti ki, a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékben késedelmi kamatot számíthat fel. A kamatfizetés kezdő napja a fizetési esedékességet követő nap.
A Szolgáltató jogosult a felhasználó késedelmes fizetéséből fakadó egyéb költségek felszámítására is.
A Szolgáltató a felhaszn��lói tartozások csökkentése érdekében fizetési felszólításokat küld ki a jogszabályban leírtaknak megfelelően, mely tartalmazza a nemfizetés következményeit is.
Vízszolgáltatás esetén:
A felszólítások eredménytelensége esetén kerül sor a VÍZSZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁRA.
(Mellékvízmérő esetén a szerződés felbontására teszünk intézkedést).
A hátralékok rendezésére, behajtására esetenként a Szolgáltató a 2011. évi víziközm�� szolgáltatásról szóló CCIX. törvény felhatalmazása alapján, követelései érvényesítése érdekében külső követeléskezelő cégeket is alkalmaz.
A fenti intézkedések eredménytelensége esetén a Társaság FIZETÉSI MEGHAGYÁS kibocsátását, ill. végrehajtás elrendelését kezdeményezi, a vízszolgáltatás korlátozásával egyidejűleg.
A díjtartozás megfizetése érdekében együttműködés esetén a Szolgáltató részletfizetési megállapodást is köthet a Felhasználóval, személyes vagy írásos megkeresésre az Ügyfélszolgálatok ügyintézésében.
Hulladékszállítási szolgáltatás esetén:
A hulladékszállítási díjtartozás esetén a 2012. évi CLXXXV. törvény 52.§ (3) bekezdése szerint Társaságunk a hátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi.